dijous, 22 de juny de 2017

UD3 -Marc Jurídic - Creació Empresa

Interessant informació per si voleu aprofundir en aquest tema...

Guia de tràmits i formes jurídiques


Coneix les diferents formes jurídiques i analitza quina s'adequa a la teva situació.
Recull diferents tipus de formes jurídiques que hi ha al nostre país, tant la seva definició, característiques i particularitats, com els criteris d'elecció entre elles. Al mateix temps, també pots accedir a la mateixa informació a la Guia de tràmits i formes jurídiques (format pdf).

dijous, 15 de juny de 2017

UD3- Marc jurídic

COMERÇ INTERNACIONAL
UE - TEMAS COMERCIO

LegislaciónEXERCICIS UD3
Exercici 1:  Busca (i adjunta l'enllaç) a la web oficial del govern estatal en la matèria la legislació sobre ordenació del comerç el següent:

a) La Llei normativa principal sobre ordenació del comerç minorista. (adjunta l'enllaç)
b) La definició a aquesta llei del comerç minorista (cita l'article)
c) La definició a aquesta llei d'establiment comercial (cita l'article)
d) Què s'enten per "Ventas especiales" segons aquesta llei?

EXTRA: Hi ha una altra llei del 2010 sobre aquest tema, intenta trobar-la. Comenta.

Exercici 2:  Localitza ara la web oficial de la Generalitat sobre comerç (posa l'enllaç):

a) Quina regulació comercial surt a la pàgina de la Generalitat? comenta i posa l'enllaç
b) Busca la regulació sobre "vendes Especials" a Catalunya.... Què s'enten per Vendes especials?
Ës el mateix que en l'àmbit nacional?.
c) Si trobes alguna altra llei o informació rellevant, comenta.

dimecres, 14 de juny de 2017

UF1723-DireccióiEstratègies UD2- Oportunitats

GUIA SEGMENTACIÓN DE MERCADO

IOC SEGMENTACIÓ DEL MERCAT  - EXEMPLES

HAURIEM DE FER UN DAFO...
Crear un DAFO amb les variables analitzades (fortaleses i debilitats de l'emprenedor, oportunitats i amenaces de l'entorn) utilitzant el processador de textos.

- MISSIÓ-VISIÓ I VALORS D'UNA EMPRESA:

1) Escull una empresa multinacional : BIMBO, BORGES, COCA-COLA... i busca a la seva pàgina corporativa la seva Missió-visió i valors. Comparteix amb els companys al facebook i comenta.
VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA (

Per la viabilitat econòmica (comprovar si l’activitat de l’empresa permetrà generar beneficis) necessitareu: 
  1. Compte de Pèrdues i Guanys a 3 any
   2. Eficiència del compte de pèrdues i guanys: anàlisi percentual del compte de Pèrdues i Guanys 
    3. Llindar de rendibilitat per 3 anys: en quin nivell de vendes començo a obtenir beneficis i quan s'hi arribarà. 
    4. Rendibilitats: ROE (Return on Equity) = Rendibilitat Financera, ROI (Return On Investment) = Rendibiltiat Econòmica, ROS (Return on Sales) = Rendibilitat de les Vendes

Per  la viabilitat financera (planificar les inversions de l’empresa i el seu finançament) necessitareu: 
1. Balanç a 3 anys: d'on obtindré els diners per fer les inversions necessàries? 
2. Ràtios de solvència a curt (liquiditat, tresoreria i disponobilitat) i a llarg termini (endeutament i solvència i garantia)